Algemene voorwaarden

Op alle reserveringen en diensten van Echopraktijk Vita Bella zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan van onderstaande bepalingen.

Reserveringen
Reserveringen voor een pretecho afspraak kan via de website www.echopraktijkvitabella.nl Uw reservering wordt via de mail bevestigd.

Pretecho

Doel
Het doel van een pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind. Indien de cliënt reeds van het bestaan van afwijkingen op de hoogte is of als er vermoedens in die richting bestaan, zal de cliënt dit melden in haar eerste contact, doch uiterlijk voor aanvang van de pretecho. Zowel Echopraktijk Vita Bella en de individuele uitvoerende echoscopist kunnen op geen enkele wijze aangesproken worden of aansprakelijk gesteld worden voor al dan niet gebleken afwijkingen tijdens het onderzoek of na de geboorte van uw kind.

Doorverwijzing
Mocht Echopraktijk Vita Bella, ondanks dat er niet gericht gekeken wordt naar afwijkingen, onverwacht een afwijkende bevinding of een verdenking daarop vaststellen, dan houdt deze zich het recht voor in het belang van moeder en/of kind, de begeleidend verloskundig zorgverlener hierover in te lichten. De echoscopist zal dit met de cliënte bespreken. Client dient hiervoor mondeling of schriftelijk toestemming te geven.

Geslachtsbepaling
Geslachtsbepaling kan vanaf 14 weken. Bij een eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Echopraktijk Vita Bella kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onjuiste beoordeling van het geslacht.

Kwaliteit
Echopraktijk Vita Bella werkt uitsluitend met een goed opgeleide professionele echoscopist en moderne apparatuur. In alle gevallen wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk eindresultaat. Omdat het eindresultaat meden bepaald wordt door externe factoren, kan geen garantie worden gegeven op een bepaald eindresultaat.

Betaling
Bij het maken van de reservering wordt gekozen voor een echo tegen een overeengekomen prijs. Betaling wordt direct voldaan bij het inplannen van de afspraak.

Annulering
In geval van een overmacht situatie bij Echopraktijk Vita Bella zal er zo spoedig mogelijk contact met de cliënt gezocht worden voor het maken van een nieuwe afspraak op korte termijn. Annulering door de cliënt dient ten minste 48 uur voor het tijdstip van de pretecho afspraak plaats te vinden. Indient cliënt zich niet tijdig afmeldt, te laat komt of niet op de afspraak verschijnt, is Echopraktijk Vita Bella genoodzaakt de kosten voor de pretecho bij cliënt in rekening te brengen.

Privacy beleid
Wij respecteren de privacy van onze cliënten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens zullen zonder uw mondelinge of schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt.

Copyright Echopraktijk Vita Bella 2024. Alle rechten voorbehouden.